Chương trình học bổng Nguyễn Văn Đạo 2014 có nội dung như sau:

Trường Đại học FPT triển khai chương trình Tín dụng ưu đãi bên cạnh các chương trình học bổng toàn phần, bán phần và chương trình học bổng tiến sĩ nhằm thực hiện tôn chỉ hoạt động mà nhà trường đề ra, đưa Trường Đại học FPT thành nơi quy tụ, tập hợp và phát triển tài năng trên toàn quốc, tạo cơ hội cho những học sinh xuất sắc có đủ điều kiện theo học tại một trong những môi trường học tập tiến tiến nhất tại Việt Nam.